پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 8 بهمن 1399
 نخستین فن‌بازار ملي كشاورزي و منابع طبيعي کشور  
تهران،  مصلی امام خمینی (ره)
 19 - 16 اسفند 89

قابل توجه شركت‌كنندگان در نخستين فن‌بازار ملي كشاورزي و منابع طبيعي كشور:
 
 ليست فناوري ها و توانمندي هاي فناورانه ارائه شده در نخستين فن بازار ملي كشاورزي و منابع طبيعي كشور

بازاريابي از زيرساخت‌هاي كليدي در تجاري‌سازي تحقيقات (انتقال نتايج تحقيقات فناوري‌بنيان به بنگاه‌هاي اقتصادي؛ صاحبان صنايع و سرمايه) بوده و برگزاري فن‌بازارها از جمله روش‌هاي شناخته شده در بازاريابي فناوري بشمار مي‌روند.

 

 اهداف برگزاري :

 • ايجاد بستر مناسب برای معرفي و عرضه فناوری‌ها و توانمندي‌هاي فناورانه بخش كشاورزي و منابع‌طبيعي و پاسخگويي به نيازهای بنگاه‌هاي اقتصادي و صاحبان صنايع مرتبط.
 • ايجاد فضای مناسب برای تجاری‌سازی تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي.
 • توسعه اقتصاد دانش‌بنيان از طريق ارائه فرصت‌هاي جديد سرمايه‌گذاري و ترغيب بخش خصوصی برای سرمايه‌گذاری در حوزه فناوري‌هاي نوين.

کلیه اطلاعیه  های مرتبط با همایش ،کاربرگ های مرتبط و لوگوی فن بازار  از طریق فایل های پیوست زیر قابل بازیابی است.          5.7.4.0
          گروه دورانV5.7.4.0