ليست طرح هاي خاتمه يافته در بخش ماشينهاي كشاورزي

 

1

ارزیابی عملکرد کششی تراکتور در ایران

2

1.             مکانیزاسیون نخود دیم : مقایسه روشهای کاشت سنتی و مکانیزه در سطوح مختلف تراکم بذر و تأثیر آنها بر عملکرد محصول

 

3

بررسی افت کمباینی غلات

4

2.             تعیین یک مدل ریاضی برای پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری سه نوع تراکتور متداول در ایران

 

5

بررسی امکان خاک ورزی سطحی در کشت گندم آبی

6

طراحی و ساخت کارنده بادی بذر گوجه فرنگی

7

مقایسه برداشت و پوست کنی به روش سنتی و مکانیزه کنف

8

ساخت و ارزیابی خطی کاردستی و مقایسه آن با کشت سنتی برنج

9

مقایسه روشهای تهیه زمین و تأثیر آنها بر عملکرد دانه نخود

 

10

3.             ارزیابی بذرکارها و معرفی مناسبترین آنها در کشت مکانیزه کلزا

11

مقایسه برداشت دو مرحله ای کلزا در رطوبت های مختلف با روش برداشت مستقیم

12

اثرات روشهای مختلف خاک ورزی بر استقرار و عملکرد کلزای پائیزه

13

بررسی تأثیر مدیریت بقایای گندم و خاک ورزی بر عملکرد چغندر قند در تناوب گندم – چغندر قند

14

تعیین ضرائب و شاخص های مکانیزاسیون در عملیات خاک ورزی با بکارگیری تراکتور و گاوآهن متداول ( تراکتور ام اف 285 و گاوآهن برگرداندار سه خیش ) در ده استان کشور

15

بررسی و شناسائی عوامل متداول حادثه ساز در تصادفات ناشی از ماشینهای کشاورزی در دو منطقه کرمان و کرج

16

طراحی و ساخت خشک کن گردو و ( اشل آزمایشگاهی )

17

طراحی و ساخت بافه بند تراکتوری

18

4.             بررسی کاربرد ادوات جهت کنترل مکانیکی علفهای هرز در زراعت دیم نخود

19

برآورد توان مالبندی مورد نیاز گاوآهن برگرداندار در عمق های مختلف در زراعت دیم

20

مقایسه اقتصادی کشت مکانیزه با کشت سنتی برنج در منطقه میانه

21

مقایسه اثر چند شیوه خاک ورزی در ذخیره رطوبت خاک و عملکرد گندم دیم

 

22

بررسي امکان کاربرد نشاء کار توتون در کشت نشایی پیاز

23

بررسی و مقایسه اقتصادی کشت برنج به صورت مکانیزه به عنوان کشت دوم بعد از برداشت جو و عدس در میانه

24

5.             مقایسه دو روش کاشت مکانیزه مستقیم نشایی با روش سنتی در کشت پیاز و انتخاب بهترین روش

25

تعیین روش مناسب خاک ورزی در کشت نشایی پیاز

26

بررسی امکان استفاده خرمنکوب گندم و جو جهت بذرگیری چغندر قند

27

طراحی و ساخت ماشین کنترل پنوماتیکی سوسک کلرادو در مزارع کوچک سیب زمینی

28

6.             طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین برداشت پیاز مناسب برای زمینهایی با مساحت کوچک               ( اشل آزمایشگاهی )

 

29

انطباق ماشین بیوکلکتور با تراکتورهای مرسوم و ارزیابی کارایی آن در کنترل سوسک کلرادو

30

بررسی اثر کاربرد ساب سویلر و دورهای مختلف آبیاری بر عملکرد ذرت دانه ای ( رقم 704 )

31

بررسی تأثیر روشهای مختلف خاک ورزی بر کنترل علفهای هرز در مزارع ذرت

32

7.             تأثیر روشهای مختلف خاک ورزی بر خواص فیزیکی خاک و عملکرد آفتابگردان روغنی در شرایط آبی

 

33

بررسی اثرات چند روش خاک ورزی بر همگنی رشد و ارتفاع خروج غده های چغندر قند جهت تسهیل در برداشت مکانیزه و کاهش ضایعات ناشی از غیر یکنواختی

 

34

طراحی و ساخت غلتکهای تثبیت شیار در ردیف کارها برای بهبود متغیرهای آبیاری

35

8.         اثر زیر شکنی و مقادیر مختلف آب آبیاری بر عملکرد محصول در تناوب گندم – چغندر قند و مطالعه میرابی اثر زیر شکنی در خاک

 

36

ساخت و ارزیابی ماشین نشاء کار پیاز

37

بررسی و مقایسه دو نوع بذر کار آفتابگردان و روشهای مختلف خاک ورزی بر عملکرد آفتابگردان روغنی در شرایط آبی

38

اثرات شیوه های مختلف خاک ورزی بر بعضی از خصوصیات مرفولوژیکی ریشه گندم

39

ارزیابی عملکرد کمی و کیفی 5 نوع ماشین برداشت سیب زمینی

40

9.             ارزیابی و مقایسه دو الگوی توزیع بذر ( پخشی و خطی کاری ) در کاشت گندم آبی با استفاده از دستگاه مرکب خاک ورز کاشت

 

41

تعیین مناسب ترین فاصله کاشت در زراعت چغندر قند با منوژرم کار

42

اثرات شیوه های مختلف خاک ورزی روی محصول گندم آبی و مقایسه پارامترهای عملکردی آنها

43

اثر تراکم خاک در حین کاشت و روش سله شکنی بر سبز شدن بذر پنبه

44

بررسی و انتخاب مناسب ترین روش تهیه بستر نشاء جهت کاشت مکانیزه برنج

45

اثر ایجاد ترک در محل خطوط کاشت در خاکهای رودشت اصفهای بر سبز شدن چغندر قند

46

بهینه سازی سیستم سفید کن تیغه ای برنج با استفاده از مارپیچ انتقال کامل

47

اثر استفاده از ساب سویلر در کشت نواری و مرسوم بر مقدار آب مورد استفاده و عملکرد در گیاه آفتابگردان روغنی

48

بررسی تأثیر روشهای مختلف تهیه بستر و میزان بذر مصرفی بر عملکرد و اجزاء عملکرد کلزای پائیزه

49

10.          بررسی روشهای کاشت بر روی بسترهای پشته ای دائم و غیر دائم و مقایسه آن با روش مرسوم در تناوب گندم – ذرت

50

اثر مقادیر و روشهای قرار دهی کود پتاسیم در سیستم های مختلف خاک ورزی بر گیاه جو در شرایط شور

51

بررسی امکان برداشت مکانیزه نخود با کمباین معمولی غلات

52

11.          بررسی و مقایسه اثرات سه روش کاشت بر روی عملکرد سه رقم گندم نان

53

کمباین برداشت حبوبات ( طراحی ، ساخت و ارزیابی طبق برداشت و دستگاه کوبنده )

54

مقایسه روشهای مختلف تهیه زمین و کاشت بر روی عملکرد گندم سرداری بعد از برداشت نخود در شرایط دیم

55

12.          بررسی امکان استفاده از تغذیه کننده پنوماتیک بجای چرخ و فلک در دماغه کمباین وینتراشتایگر جهت برداشت مکانیزه نخود

 

56

تعیین بازده مزرعه ای و هزینه در هکتار برای ادوات خاک ورزی اولیه و ثانویه در شهرستان کرمانشاه

57

طراحی و ساخت ماشین برداشت زیره

58

طراحی و ساخت تکمیلی در وگربهطا

59

استفاده بهینه از تراکتور ( طراحی و ساخت دروگر شانه ای بدون لنگ )

60

طراحی و ساخت دستگاه هرس ته برگ خرما

61

طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری بده دانه

62

بررسی و انتخاب واریته ایستاده مناسب برای برداشت مکانیزه لوبیا چیتی با کمباین وینتراشتایگر در منطقه کرج

63

بررسی زراعی ، فنی و اقتصادی ذرت سیلویی و چاپر جدید با فاصله ردیف 50 سانتیمتری نسبت به چاپر مرسوم در تراکم ها و فاصله ردیف های مختلف کاشت

64

13.          طراحی و ساخت کولتیواتور دوار جهت مبارزه با علفهای هرز محصولات ردیفی

 

65

14.          بررسی تأثیر اصلاحات انجام شده بر روی ماشینهای کاشت غلات جهت کشت مطلوب کلزا

 

66

15.       ارزیابی سم پاش تراکتوری بوم دار مجهز به صفحات چرخان ( ابر پاش ) و مقایسه آن با سم پاش تراکتوری بوم دار رایج به منظور مبارزه با علفهای هرز محصول چغندر قند

 

67

طراحی، ساخت و ارزیابی عملکرد دستگاه ساقه کن پنبه

68

بررسی و تعیین تلفات برداشت کمباینی ذرت به منظور ارائه راهکارهای مناسب کاهش تلفات

69

طراحی ساخت و آزمون گاوآهن مرکب به منظور شکست سخت لایه شخم

70

طراحی، ساخت و ارزیابی مزرعه ای یک خاک ورز جهت انجام عملیات خاک ورزی ثانویه

71

بهینه سازی ردیفکار پنوماتیکی بذر گوجه فرنگی و مقایسه با کارنده مکانیکی

72

تعیین روشهای اندازه گیری و طبقه بندی شاخصها و استانداردهای مورد لزوم « پروژه ملی »

73

بررسی اثرات روشهای مختلف خاک ورزی ( خاک ورزی مرسوم– کم خاک ورزی –  بدون     خاک ورزی ) بر عملکرد محصول در تناوب ذرت علوفه ای و جو

74

بررسی اثرات عمق شخم و رطوبت زمین در زراعت گندم آبی در خاک با بافت متوسط

75

طراحی و ساخت و ارزیابی گودال کن هیدرولیکی در تراکتورهای تیلری

76

تأثیر روشهای مختلف کاشت در خشکه کاری و هیرم کاری بر عملکرد زیره سبز

77

16.          بررسی فنی و اقتصادی دو روش خاک ورزی در شرایط خشکه کاری و هیرم کاری با تراکم مختلف گندم در بافت سنگین

 

78

طراحی و ساخت و ارزیابی پیاز کار زعفران

79

تأثیر روشهای مختلف آماده سازی زمین در خشکه کاری و هیرم کاری بر عملکرد زیره سبز

80

طراحی و ساخت شیکر با قابلیت تغییر در کورس، فرکانس و نوع حرکت

81

17.          مقایسه فنی و اقتصادی روشهای مختلف سله شکنی مزارع زعفران

82

طراحی، ساخت و ارزیابی موزع مناسب برای کشت بذر خیسانده شده هندوانه

83

بررسی فنی و اقتصادی روشهای مختلف خاک ورزی و اثر آن بر مقدار آب مصرفی پنبه در منطقه کاشمر

84

ساخت و ارزیابی خشک کن مخزنی مطبق مناسب برای آلو

85

بررسی شیوه های مختلف تهیه زمین در کشت مستقیم برنج

86

بررسی تأثیر روشهای مختلف برداشت بر مقدار ضایعات در کشت مستقیم برنج در خوزستان

87

مقایسه کشت مکانیزه برنج با استفاده از سه نوع بذرکار در سه رقم برنج به صورت خشکه کاری در شرایط خوزستان

88

اثر روشهای مختلف تهیه زمین روی عملکرد گندم آبی

89

ارزیابی و مقایسه و عملکرد کششی تراکتورهای میان قدرت در ایران

90

بررسی و مقایسه روشهای مختلف رایج کاشت بذر روی عملکرد گندم آبی

91

ارزیابی عملکرد کششی تراکتورها در منطقه زرقان فارس

92

بررسی تأثیر درصد رطوبت خاک و عمق شخم، بر روی میزان خرد شدن خاک و کاهش عملیات خاک ورزی ثانویه

93

18.          بررسی اثرات گاوآهن  bent leg plowدر بهبود ساختمان فیزیکی خاک و تعیین توان کشش مصرفی و مقایسه با گاوآهن قلمی

 

94

ارزیابی مقایسه ای عملکرد خطی کارهای متداول در ایران در منطقه زرقان فارس

95

مقایسه عملکرد انواع ماشینهای برداشت چغندر قند

96

مقایسه عملکرد انواع کولتیواتور در مزارع چغندر قند

97

19.          تأثیر روشهای مختلف خاک ورزی بر عملکرد گندم در تناوب ذرت

98

اصلاح عملکرد کششی سه نوع تراکتور میان قدرت متداول ایران

99

بررسی و تأثیر عملیات زیرشکنی بر روی تولید محصول گندم

100

مقایسه روشهای مکانیکی خردکن بقایای گیاهی برنجی و مخلوط آن خاک

101

بررسی اثر رطوبت شلتوک بر میزان شکستگی و راندمان تبدیل برنج

102

بررسی روشهای کاهش ضایعات در مراحل برداشت و بازار رسانی گندم

103

بررسی تأثیر عملیات زیرشکن، تداوم اثر و دور آبیاری تولید چغندر قند

104

20.          بررسی اثرات زیرشکن و دور آبیاری به ازاء مقدار معینی از نیاز آبی گیاه بر میزان محصول پنبه در داراب

105

بررسی اثرات زمان برداشت و دور استوانه کوبنده کمباین بر تلفات دانه کلزا

106

ارزیابی و مقایسه دو روش خشک کردن شلتوک در استان فارس

107

مقایسه روشهای مختلف تهیه بستر تحت شرایط خشک بر عملکرد ذرت دانه ای بعد از گندم

108

21.       بررسی اثرات تغییر سرعت و دریچه خروجی دستگاه سفیدکن سایشی بر میزان شکستگی و ضایعات  تبدیل دو رقم برنج در استان فارس

 

109

تأثیر روشهای مختلف تهیه بستر و زمان مصرف علفکش تریفلورالین بر کنترل علفهای هرز مزارع پنبه

110

22.          طراحی، ساخت و ارزیابی تیغه ای مورب برای زیرشکن و تعیین اثرات آن بر خصوصیات فیزیکی خاک « پروژه ملی »

 

111

23.          مقایسه ترکیبات مختلف دستگاه های تبدیل برنج و انتخاب بهترین آنها « پروژه ملی »

 

112

ارزیابی و مقایسه خشک کن های رایج پسته در استان کرمان

113

طراحی و ساخت دستگاه خردکن درخت موز

114

طراحی، ساخت و ارزیابی پوست کن بادام زمینی

115

مقایسه اثر چهار روش خاک ورزی در عملکرد محصول سویا

116

24.          مقایسه اثرات زیرشکن معمولی وار تعاشی روی خواص فیزیکی و تعیین توان کششی مصرفی

 

117

اثر روشهای مختلف خاک ورزی بر عملکرد گندم و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

118

بررسی روشهای مختلف خاک ورزی در کشت کلزا بعد از برداشت برنج

119

بررسی اثر روشهای مختلف تهیه زمین بر عملکرد سیب زمینی

120

25.          بررسی اثر روش عمق شخم بر کیفیت و کمیت چغندر قند

121

بررسی اثر روشهای مختلف تهیه زمین بر عملکرد گندم آبی پائیزه

122

بررسی امکان کاربرد انواع کولتیواتور با اسپلیت دوز علفکش در زراعت چغندر قند

123

26.          طراحی و ساخت یک ماشین خاک ورز مرکب برای غلات ( قسمت اول : طراحی، ساخت و ارزیابی دیسک آفست فعال )

 

124

27.          بررسی امکان حذف عملیات اولیه تهیه زمین ( کم خاک ورزی) درکشت گندم آبی پائیزه در تناوب چغندر قند

 

125

اثرات مدیریتهای مختلف بقایای ذرت و خاک ورزی بر عملکرد گندم آبی در تناوب ذرت دانه ای – گندم آبی

126

28.          طراحی و ساخت و ارزیابی دستگاه کارنده سیر

 

127

بررسی اثر زیرشکنی بر عملکرد کمی و کیفی سیب زمینی در سه دور آبیاری

128

بررسی امکان کاهش شدت عملیات خاک ورزی جهت کاشت گندم در تناوب با سیب زمینی

129

ارزیابی دستگاه کمبینات جهت تعیین مناسب ترین روش کود دهی و مقادیر آن بر عملکرد ذرت دانه ای

130

29.          انضمام یک واحد کودکار بر روی سیب زمینی کار و ارزیابی آن

131

30.          طراحی، ساخت وارزیابی دستگاه دسته بندی سیب زمینی

132

31.       بررسی امکان تلفیق روشهای شیمیایی و مکانیکی با کاربرد انواع تیغه های کولیتواتور در مبارزه با علفهای هرز مزرعه سیب زمینی

133

مقایسه و انتخاب مناسب ترین ماشین کاشت سیب زمینی برای مناطق مختلف استان       « پروژه ملی »

134

طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه کمبینات عملیات داشت زراعتهای مکانیزه « پروژه ملی »

135

مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد آفتابگردان در کشت بدون شخم و رایج

136

مقایسه عملکرد زمانی (f.c ) و هزینه های کاشت ریشچه چغندر قند

137

ارزیابی پارامترهای عملکردی ماشین ریشه کار در زراعت بذر چغندر قند

138

ارزیابی کاشت مکانیکی اشتکلینگ با ماشین ریشه کار در زراعت بذر چغندر قند

139

بررسی تأثیر روشهای مختلف خاک ورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سویا در کشت تابستانه در دشت مغان

140

32.          مقایسه کاربرد کروگیت و فاروئر در کشت مکانیزه گندم آبی و تأثیر آنها بر عملکرد محصول

141

بررسی اثرات کاربرد زیرشکن بر عملکرد چغندر قند

142

بررسی و مقایسه روشهای مختلف کشت و کار و میزان بذر بر عملکرد کنجد

143

بررسی تأثیر فشردگی خاک و روش خاک ورزی بر عملکرد ذرت و خواص فیزیکی خاک

144

بررسی اثر زیرشکن بر بعضی خصوصیات فیزیکی مکانیکی خاک و عملکرد گندم

145

33.       بررسی روشهای مختلف تهیه زمین و کاشت بر عملکرد  مواد آلی خاک آفات و علفهای هرز در تناوب ذرت – گندم – شبدر بذری در خوزستان

146

مقایسه ردیف کار کودکار ذرت با ردیف کار نئوماتیک در افزایش عملکرد محصول و کاهش مصرف کود فسفره

 

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8