بررسی ناهنجاریهای تغذیه ای و حاصلخیزی باغ تاریخی سعادت آباد قزوین     

بررسی ناهنجاریهای تغذیه ای و حاصلخیزی  باغ تاریخی سعادت آباد قزوین

مهرزاد مستشاری

دانشجوی دکتری وعضو هیات علمی و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

قزوین بلوار شهید بهشتی پلاک 118 صندوق پستی 618-34185 mm_mohasses@yahoo.com

 

چكيده

به منظور آسيب شناسي باغ سعادت آباد قزوين از نظر وضعيت تغذيه و حاصلخيزي خاك اقدام به نمونه برداري مركب از اعماق مختلف خاك شامل 0-30،30 الي 60،60 الي 90 سانتي متري و برگ درختان  سايت هاي مختلف باغ سعادت آباد گرديد و خصوصيات فيزيكي و شيمياي خاك شامل شوري،اسيديته،بافت ،نسبت جذب سديم ،آهك و عنا صر غذايي پر مصرف و كم مصرف آناليز و همچنين نمونه آب آبياري نيز مورد تجزيه و بررسي قرار گرفت.

با بررسي نتايج  آزمون هاي مذكور  مشخص شد بافت خاك مناسب،قليائيت ضعيف،آهك در حد متوسط ووضعيت عناصر غذايي به دليل عدم مصرف صحيح كود هاي حيواني و شيميايي بر اساس آزمون هاي خاك وآب نامناسب بوده و عدم تعادل ميزان آن عناصر در خاك مشخص مي باشد.

از نظركيفيت آب آبياري در شرايط  قليایيت ضعيف تا متوسط و شوري كم مي باشدو درختان موجود در سايت از فقر شديد آهن رنج مي برند. یکی از روشهای تعیین ناهنجاریهای تغذیه ای بررسی وضعیت ظاهری درختان سایت می باشد که با مطالعات انجام شده مشخص شد در تعدادی از درختان سایت مخصوصاً از نوع چنار کمبود آهن مشاهده می گردد.

البته لازم به ذکر است بهترین روش تعیین ناهنجاریهای تغذیه ای انجام آزمونهای برگی بوده و مشاهد ات میدانی در صورتی قابل روئیت است که درختان شدیداً در معرض کمبود و خسارت واقع شده باشند.

یکی از روشهای تغذیه درختان محلولپاشی کودهای محلول و مناسب در فواصل زمانی می باشد. البته محلولپاشی شرط کافی برای تامین نیاز غذایی بوده و شرط لازم مصرف خاکی کودهای مورد نیاز می باشد.

در سایت باغ سعادت آباد نیز به منظور افزایش سطح عناصر غذایی ضروری و کاهش خسارت تغذیه ای اقدام به محلولپاشی از کودهای مورد نیاز جهت درختان تعیین شده گردید.در نهایت به منظور  رفع چالش هاي  موجود بر نامه ريزي هاي صحيح كودي بكار برده شد.

كلمات كليدي:آسيب شناسي،تغذيه،حاصلخيزي،باغ سعادت آباد